Kamila logo

Plus ekopożyczka

Logo WFOŚiGW w Szczecinie

Plus ekopożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oferuje wsparcie finsnowe dla biznesu.

Pomoc finansowa ze środków Funduszu odbywa się w formach:

1. Oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek pomostowych dla przedsiębiorców, oprocentowanych w wysokości 0,7 stopy redyskonta weksli - na dzień 08.05.2023 - 4,48%

2. Dotacji, w tym:  dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

Lista przedsięwzięć priorytetowych, uwzględnianych w pomocy finansowej Funduszu dostępna jest w załączonym poniżej pliku.

 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE NA 2023 ROK

Wydatkowanie środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu następować będzie zgodnie z przedstawioną niżej hierarchią:

1. Finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych z konsekwencjami wypłat w roku 2023.

2. Realizacja wspólnych programów Wojewódzkiego Funduszu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Wspomaganie projektów korzystających ze środków zagranicznych.

4. Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie są dofinansowywane ze środków UE, lecz prowadzą do wypełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

5. Wspieranie projektów służących poprawie jakości powietrza, ograniczeniu zużycia energii oraz wzrostowi wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

6. Dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

7. Wspieranie strategicznych dla województwa zachodniopomorskiego prac studyjnych, dokumentacji i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Priorytety dziedzinowe:

I. Ochrona czystości wód i gospodarka wodna.

II. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych technologii.

III. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ochrona przed hałasem.

IV. Ochrona przyrody. 

V. Edukacja ekologiczna. 

VI. Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

VII. Monitoring środowiska i inne działania. 

TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tego ustawowego zadania priorytetem Funduszu będzie udział w następujących przedsięwzięciach:

  • udzielanie pomocy merytorycznej beneficjentom w ramach przygotowywanych przedsięwzięć dla perspektywy finansowej UE 2021-2027,
  • prowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych, usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki Unii Europejskiej,
  • wsparcie gmin w zakresie wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentów równoważnych oraz w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez realizację projektu systemowego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
  • prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych celem kształtowania właściwych postaw prośrodowiskowych oraz prezentacja możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • udział w przygotowaniu i wdrażaniu projektów, które stwarzają warunki do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą lub prowadzą do realizacji celów środowiskowych.

Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice